Skip to content

Near Shinanomachi Station, Shinanomachi, Shinjuku-ku